Hjemmeoppgaver som en del av

«kampsportutdannelsen»

Gradering og stripetester er viktig for måloppnåelse og motivasjon. Likedan mener vi at de unge også tidlig lærer «å yte for å få». Hjemmeoppgaver er at naturlig bindeledd mellom foreldre, barn og instruktører på senteret. 

Hjemmeoppgavene er utviklet av hovedinstruktør Ottar A. Vassenden, som har kontinuerlig erfaring med kampsport fra 1988, samt er utdannet og har jobbet som sosionom siden 1998 innen barnevern og psykiatri.

Hjemmeoppgavene gir ansvarsfølelse og læringsutbytte. Sosiale ferdigheter og andre praktiske oppgaver hånd i hånd, viser barna verdien av samarbeid, egendisiplin, innsats, høflighet, respekt og mer. Oppgavene er overkommelig.

Kampsporttreningen stopper ikke inne på treningsmatten. De unge lærer at de voksne følger med og bryr seg, ikke bare foreldre og foresatte; alle er interessert i de unges fremtid.

I forkant av enkelte stripestester vil elevene da få meg seg et ark med hjemmeoppgaver. De sosiale ferdighetene vi fremhever, er plukket fra A.R.T – «Aggression Replacement Training». Ottar er instruktør innen A.R.T og Familie-A.R.T.

Vi vet betydningen av god sosial kompetanse for etablering av vennskap, unngå å utvikle atferdsvansker og rusmisbruk, og å lykkes i skolen. Vi bidrar med å styrke kompetanseferdighetene. Felles innsats med dere foreldre gir gevinst.

Opprinnelig rettet ART seg først og fremst mot personer med omfattende atferdsvansker, men i Norge er programmet også tilpasset til andre målgrupper og aldersgrupper og har vært benyttet i barnehage og barneskole (Domben & Sollid 2005), ungdomsskole (Onsager, 2005), ved barnevernsinstitusjoner (Hellerdal, 2005; Olsen & Boutera, 2005) og med små justeringer også overfor personer med lett grad av utviklingshemming, autisme, ADHD og Asperger syndrom (Husby & Sagstad, 2005). Over halvparten av norske barnevernsinstitusjoner har implementert ART.

Hjemmeoppgavene er godt utgangspunkt for dialog med den unge, samt effekten blir større når vi tar opp tema i Dojo (kampsportsalen) og de snakker seg i mellom på senteret.

Når vi drar inn dere foreldre på denne måten i samarbeidet, opplever dere at vi har sett barna, dere ser at barnet kanskje er begeistret over å vise oppgavene og hva vi som instruktører er opptatt av, og dere som foreldrene får kunnskap om hva som «rører seg» akkurat nå.

Innlevert hjemmeoppgave gir rett til å ta stripetest neste uke. De får ikke noe uten å yte. Vi sørger for å hente frem det beste i de under stripetesten, slik at testen bestås. Instruktørene yter sitt beste for å være gode rollemodeller.